เกียรติคุณและผลงาน - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
เกียรติคุณของอ.กฤดากร สดประเสริฐ

พ.ศ. 2545

- ได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณจากรายการ NATIONAL GEOGRAPHIC

- ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกสภากรุงเทพฯ ให้ตั้งชื่อซอยเอกมัย 10 แยก 2 เป็นซอยบ้านช่างไทย

พ.ศ. 2549
- ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่  ๕  สาขาศิลปกรรม (จิตรกรรมไทย หุ่นกระบอก มวยไชยา)

พ.ศ. 2552
- ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมงานวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวัฒนธรรม เขตวัฒนา

พ.ศ. 2553
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำความดีเพื่อแผ่นดิน สาขาอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (มวยไชยา)

พ.ศ. 2554
- รายการเปิดกรุมวยไชยา ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25  ประเภท รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น

- ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พ.ศ. 2555
- รายการเปิดกรุมวยไชยา ได้รับรางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 ประเภทรายการกีฬามณีเมขลาดีเด่นยอดเยี่ยม

ผลงานการสอนมวยไชยาตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน

1. เปิดการสอน ให้แก่บุคคลทั่วไป ที่บ้านช่างไทย
2. เปิดการสอนให้แก่บุคคลทั่วไป ที่ Y.M.C.A.
3. ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายศรียานนท์
4. นักเรียนการแสดงชาวต่างประเทศ ที่ภัทราวดีเธียเตอร์
5. กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
6. กำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา
7. กำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. กำลังพลจากกองทัพภาคที ๒ ค่ายสุรนารี
9. สถานศึกษาต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธ โรงเรียนทอสี

ผลงานด้านการสาธิตและการแสดง

1. สถานศึกษาต่างๆภายในประเทศ
2. กิจกรรมพิเศษต่างๆที่จัดขึ้นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การแสดงที่ประเทศจีน
4. การแสดงที่ประเทศสเปน
5.การเวริ์คช็อปที่ประเทศฝรั่งเศส
6.การแสดงที่ประเทศออสเตรเลีย


การเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

1. สื่อทางโทรทัศน์ภายในประเทศ
2. สื่อทางโทรทัศน์ต่างประเทศ
3. สื่อวิทยุ
4. สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร
5. รายการเปิดกรุมวยไชยา ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.55-17.30  น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
คลิกที่ปกเพื่อเปิดสมุดภาพ
Back to content