ประวัติบ้านช่างไทย - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

บ้านช่างไทยเปิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในวันเปิด

Back to content