ต่อยกันวันละนิด - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
การชกบนเวที
ต่อยกันวันละนิด
Ake

Pom vs Ake 1
Pom vs Ake 2
Pom vs Ake 3

Nut vs Ake
Nut vs A
ke 2
Nut vs Ake 3

Yee vs Ake

Ali

Nut vs Ali
Nut vs Ali 2

Aof vs Ali

Eddy vs Ali

Tae vs Ali

Ali vs KiKu

Aof

Aof vs Ali
Aof vs Tong
Aof vs New

Aof vs Nut
Aof vs Bright
Nut vs Aof 2

Aof vs Tor
Nathan vs Aof

Aof vs Tae
Tae vs Aof 2

Aof vs Eddy

Aof vs TaeA
Aof vs TaeA 2

Yee vs Aof

Moe vs Aof

Aor
Aor vs Fai Aor vs Noey


Andy

Tae vs Andy
Tae vs Andy 2

Aon

Yee vs Aon

Yee vs Aon 2

Aon vs Kai

Aon vs Mark

Aon vs Bo

April vs Aon

Aon vs Bird

Pom vs Aon
April

Yee vs April 1
Yee vs April 2
Yee vs April 3
Yee vs April 4
Yee vs April 5
Yee vs April 6
Yee vs April 7
Yee vs April 8

April vs Nut 1
April vs Nut 2
April vs Nut 3

April vs Kentin

April vs Aon

April vs Dream April vs Neoy
Ar Nong

Ar Nong vs Nguan

Ar Vichai
Ar Vichai vs Pete


Arm

Tae vs Arm

Ball

Tae vs Ball
Tae vs Ball 2
Tae vs Ball 3
Tae vs Ball 4
Tae vs Ball 5
Tae vs Ball 6
Tae vs Ball 7

Tae vs Ball 8

Tae vs Ball 9

Ball vs Chom
Ball vs Chom 2
Ball vs Chom 3

Ball vs P'So

Pedro vs Ball

Pete vs Ball

Joe vs Ball

Song vs Ball

Ball vs Gun

Ball vs Ple 1

Ball vs Ple 2

Jok vs Ball

Ball vs Earth

Yee vs Ball
Nut vs Ball
Beam

Tor vs Beam
Tor vs Beam 2

Tor vs Beam 3

Beaw

Eddy vs Beaw

Big

Sharp vs Big

sharp vs big 2

Tam vs Big
Tam vs Big 2
Tang vs Big
Big Pete

Sharp vs Big Pete

Big vs Kun

Nut vs Big PetePoo vs Big Pete

Tae vs Big Pete Yee vs Big Pete
Yee vs Big Pete 2
Big Pete vs Nat
Bird

Aon vs Bird

Pom vs Bird

Bird vs Nat

BirdError
BirdError vs Sai


Bo

Yee vs Bo

Folk vs Bo

Aon vs Bo

Top vs Bo

Boss

Pang vs Boss

yee vs Boss 2
Boy
Boy vs Tamtwin Ice vs Boy

Bright

Aof vs Bright

Bright vs Nut

Bright vs Pom 1
Bright vs Pom 2
Bright vs Pom 3

Pom vs Bright 4

Pom vs Bright 5

Tae vs Bright 1
Chom

Pete vs Chom 1

Ball vs Chom
Ball vs Chom 2
Ball vs Chom 3

Dear

Pete vs Dear 1
Pete vs Dear 2
Pete vs Dear 3
Pete vs Dear 4

First vs Dear

Dom

Pom vs Dom

Dream
April vs DreamEarth
Ball vs Earth


Eddy

Aof vs Eddy

Eddy vs Ali

Eddy vs Jok

Nut vs Eddy
Nut va Eddy 2

Eddy vs Neung

Eddy vs Beaw

Tae vs Eddy

Eddy vs Kentin

Fabian

Fabian vs Michael

Han vs Fabian

Fai
Aor vs Fai
Kik vs Fai
Kik vs Fai 2


First

First vs Pete

First vs Pete 2

First vs Chat

First vs Dear

First vs Justin

Folk

Folk vs Pete

Nut vs Folk
Nut vs Folk 2
Nut vs Folk 3

Folk vs Top

Folk vs Bo

Folk vs Pete
Gab

Nathan vs Gab

Pom vs Gab
Pom vs Gab 2

Yee vs Gab

Gab vs Koichi 1

Game

Nuek vs Game1
Nuek vs Game2

Gib

Gib vs Yee
Yee vs Gib 2
Gib vs Yee 2
Gib vs Yee 4
Yee vs Gib 5
Yee vs Gib 6
Yee vs Gib 7

Nut vs Gib

Golf
Golf vs Tamtwin Nut vs Golf

Han

Sebastien vs Han

NutSka vs Han

Han vs Pete
Han vs Pete 2

Han vs Hang

Han vs Nut

Han vs Fabian

Hang

Han vs Hang

Nut vs Hang

Hari

Tae vs Hari

Ice

Ice vs Mac

Ice vs Mark

Poo vs Ice 1
Poo vs Ice 2
Poo vs Ice 3

Nu tvs Ice

Tae vs Ice

Ice vs Boy
Jab

Ozone vs Jab

Joe
Joe vs BallJohn
Pom vs John


Jok

Eddy vs Jok

Jok vs Ball

Justin

Moe vs Justin

First vs Justin

Justin vs Nun
Justin vs Nun 2
Justin vs Nun 3

Kai

Yee vs Kai

Aon vs Kai

Kang

Nathan vs Kang
Nathan vs Kang 2

Kang vs ?

Pom vs Kang

Tae vs Kang
Kenji
Nut vs Kenji


Kentin

Nut vs Kentin
Nut vs Kentin 2
Nut vs Kentin 3
Nut vs Kentin 4

Pom vs Kentin

Tae vs Kentin 1
Tae vs Kentin 2
Tae vs Kentin 3
Tae vs Kentin 4
Tae vs Kentin 5
Tae vs Kentin 6

Kentin vs Moe

Eddy vs Kentin

April vs Kentin

Kik
Tang vs Kik Kik vs Fai
Kik vs Fai 2


Koichi

Nut vs Koichi
Nut vs Koichi 2
Nut vs Koichi 3
Nut vs Koichi 4
Nut vs Koichi 5
Nut vs Koichi 6
Nut vs Koichi 7
Nut vs Koichi 8
Nut vs Koichi 9
Nut vs Koichi 10
Nut vs Koichi 11

Nathan vs Koichi

Koichi vs Pete
Koichi vs Pete 2

Pom vs Koichi 1
Pom vs Koichi 2
Pom vs Koichi 3
Pom vs Koichi 4

Gab vs Koichi 1

Kun

Big vs Kun

Kun vs Pete
KunKung

Nut vs KunKung

Kru Lek

Kru Lek vs Man

Kru Lek vs Bang Run Kru Lek vs Jeet Kune Do

Lauritz

Nut vs Lauritz

Mac

Ice vs Mac

Pom vs Mac

Mac vs Mos Mac vs Tang
Make

Nut vs Make

Mark

Nut vs Mark

Ice vs Mark

Nathan vs Mark

Aon vs Mark

Mew

Mew vs Yee
Mew vs Yee 2

Moe

Moe vs Aof

Moe vs Tor

Moe vs Justin

Kentin vs Moe

Mos
Mac vs Mos
Tang vs Mos

Nat

Nun vs Nat

Bird vs Nat

Big Pete vs Nat
Nathan

Nathan vs Kang
Nathan vs Kang 2

Tae vs Nathan 2
Tae vs Nathan 3
Tae vs Nathan 4
Tae vs Nathan 5
Tae vs Nathan 6

Tor vs Nathan
Nathan vs Mark

Nut vs Nathan
Nut vs Nathan2
Nut vs Nathan3
Nut vs Nathan4
Nut vs Nathan5

Nut vs Nathan 6

Nathan vs Aof
Nathan s P'So
Nathan vs Oliver
Nathan vs Fabian

Nathan vs Koichi

Nathan vs Joe

Nathan vs Pom
Nathan vs Gab

Neung

Eddy vs Neung

New

Aof vs New

Nguan

Ar Nong vs Nguan

Ni

Tae vs Ni 1
Tae vs Ni 2
Tae vs Ni 3

Noey
Aor vs Noey April vs Neoy

Nuek

Nuek vs Game1
Nuek vs Game2

Nun

Pete vs Nun 1
Pete vs Nun 2

Justin vs Nun
Justin vs Nun 2
Justin vs Nun 3

Sharp vs Nun

Nun vs Nat

Nun vs Oak 1
Nun vs Oak 2
Nut

Nut vs Ali
Nut vs Ali 2
Nut vs Eddy
Nut vs Eddy 2
Nut vs Lauritz
Pom vs Nut 1

Nut vs Pom 2
Nut vs Mark
Bright vs Nut
Nu tvs Ice
Nut vs Poo


Nut vs Koichi
Nut vs Koichi 2
Nut vs Koichi 3
Nut vs Koichi 4
Nut vs Koichi 5
Nut vs Koichi 6
Nut vs Koichi 7
Nut vs Koichi 8
Nut vs Koichi 9
Nut vs Koichi 10
Nut vs Koichi 11

Tae vs Nut
Nut vs Tae 2
Tae vs Nut 2
Tae vs Nut 3
Tae vs Nut 4
Tae vs Nut 5
Tae vs Nut 6

Tae vs Nut 7
Tae vs Nut 8
Tae vs Nut 9
Tae vs Nut 10
Tae vs Nut 11

Tae vs Nut 12

Tae vs Nut 13

Tae vs Nut 14

Nut vs Kentin
Nut vs Kentin 2
Nut vs Kentin 3
Nut vs Kentin 4
Nut vs Folk
Nut vs Folk 2
Nut vs Folk 3
Han vs Nut

Nut vs Kenji

Nut vs Tor
Nut vs Tor 2
Nut vs Yee1
Nut vs Yee2
Nut vs Yee3
Yee vs Nut 4
Yee vs Nut 5
Yee vs Nut 6

Nut vs Gib
Nut vs Rally
Nut vs Hang

Nut vs Nathan
Nut vs Nathan2
Nut vs Nathan3
Nut vs Nathan4
Nut vs Nathan5
Nut vs Nathan 6
Nut vs Big Pete

Nut vs Golf

Aof vs Nut
Nut vs Kang
Nut vs Aof 2
Nut vs Ake
Nut vs Ake 2

Nut vs Ake 3
Nut vs Song
Nut vs Song2
Nut vs KunKung
Nut vs Dear 2
April vs Nut 1
April vs Nut 2
April vs Nut 3

Nut vs Make
Nut vs Nut-ska
Nut vs Gab
Nut vs Dear
Nut vs Pete 1 Nut vs Pete 2

Nut vs Pete 3

Nut vs Ball

Nut vs Ple 1

Nut vs Ple 2

Nut vs Ple 3

Nut Ska

Nut Ska vs James

Nut Ska vs Place

Nut vs Nut-ska

NutSka vs Han

Pete vs Nut Ska

Maxim
Tae vs Maxim


Oak
Nun vs Oak 1
Nun vs Oak 2
Pete vs Oak


Ozone

Ozone vs Jab

P'So

P'So vs Aer

Ball vs P'So

Nathan s P'So

Pang

Pang vs Boss

pee
Pete vs Pee 1


Pedro
Pedro vs Ball


Pete

Pete vs V 1
Pete vs V 2
Pete vs V 3
Pete vs V 4

Koichi vs Pete
Koichi vs Pete 2

Pete vs Pee 1

Pete vs Gab
Han vs Pete
Han vs Pete 2
Pete vs Nun 1
Pete vs Nun 2

First vs Pete

First vs Pete 2

Sharp vs Pete

Folk vs Pete

Pete vs Oak


Nut vs Pete 1
Nut vs Pete 2

Nut vs Pete 3
Pete vs Chat
Pete vs Chat 2

Pete vs Dear 1
Pete vs Dear 2
Pete vs Dear 3
Pete vs Dear 4

Pete vs Chom 1
Pete vs Mike
Pete vs Mike 2

Pete vs Tamtwin

Folk vs Pete
Pete vs Ball
Pete vs Nut Ska

Kun vs Pete

Ar Vichai vs Pete

Pie

Pie vs His Friend

Tae vs Pie

Pipe

Pom vs Pipe

Ple
Nut vs Ple 1
Nut vs Ple 2
Nut vs Ple 3

Ple vs TamTwin
Ple vs TamDrum 1
Ple vs TamDrum 2
Tae vs Ple 1Pom

Pom vs Kang
Pom vs Mac
Pom vs Dom

Pom vs Tang

Pom vs TamTwin

Pom vs Kentin
Pom vs Yee
Pom vs Yee 3
Pom vs Yee 4
Pom vs Yee 5

Pom vs Pipe
Bright vs Pom 1
Bright vs Pom 2
Bright vs Pom 3

Pom vs Bright 4

Pom vs Ake 1
Pom vs Ake 2
Pom vs Ake 3

Pom vs Pete 1

Pom vs Pie
Pom vs Chat

Pom vs Aon

Pom vs John

Pom vs Koichi 1
Pom vs Koichi 2
Pom vs Koichi 3
Pom vs Koichi 4

Nathan vs Pom
Pom vs Gab
Pom vs Gab 2
Pom vs His Friend
Pom vs His Friend2
Pom vs His Friend3
Pom vs His Friend4

Pom vs Nut 1

Nut vs Pom 2
Pom vs Bird

Tae vs Pom

poo

Poo vs Ice 1
Poo vs Ice 2
Poo vs Ice 3

Nut vs Poo

Poo vs Big Pete

Poom

Poom vs Song
Poom vs Song 2

Robert

Tae vs Robert

Sai
BirdError vs SaiSebastien

Sebastien vs Han

Sharp

Sharp vs Big

Sharp vs Nun
Sharp vs Big Pete

Sharp vs Pete
Song

Nut vs Song
Nut vs Song2

Poom vs Song
Poom vs Song 2

Song vs Ball

Tae vs Song

Tae

Tae vs Robert
Taha vs Tae
Tae vs Hari
Tae vs Song

Tae vs Big Pete

Tae vs MaximAof vs Tae
Tae vs Aof 2
Tae vs Macro 1
Tae vs Macro 2
Tae vs Aron 1
Tae vs Aron 2

Tae vs Yee

Tae vs Arm
Tae vs Eddy
Tae vs Pie
Tae vs ??
Tae vs Ice

Tae vs Kang

Tae vs Bright 1

Tae vs Ter 1
Tae vs Ter 2
Tae vs Pae
Tae vs Ball
Tae vs Ball 2
Tae vs Ball 3
Tae vs Ball 4
Tae vs Ball 5
Tae vs Ball 6
Tae vs Ball 7

Tae vs Ball 8

Tae vs Ball 9

Tae vs Ali
Tae vs Tong Yaw
Tae vs Kentin 1
Tae vs Kentin 2
Tae vs Kentin 3
Tae vs Kentin 4
Tae vs Kentin 5
Tae vs Kentin 6

Tae vs Ni 1
Tae vs Ni 2
Tae vs Ni 3

Tae vs Andy
Tae vs Andy 2

Tae vs Whang 1
Tae vs Whang 2

TaeA

Aof vs TaeA
Aof vs TaeA 2

Taha

Taha vs Tae

Tam Drum
Tam vs Tam 1
Tam vs Tam 2
Tam vs Tam 3
Tam vs Tam 4
Tam vs Big
Tam vs Big 2


Tamtwin
Boy vs Tamtwin
Golf vs Tamtwin
Pete vs Tamtwin Tam vs Tam 1
Tam vs Tam 2
Tam vs Tam 3
Tam vs Tam 4
Ple vs TamTwin
Pom vs TamTwin


Tang
Mac vs Tang
Pom vs Tang
Tang vs Moss 2
Tang vs Kik
Tang vs BigTechin
Tae vs Techin 1


Ter

Tae vs Ter 1
Tae vs Ter 2

Tong

Aof vs Tong

Tong Yaaw

Tae vs Tong Yaw

Top

Folk vs Top

Top vs Bo

Tor

Aof vs Tor

Tor vs Nathan

Nut vs Tor
Nut vs Tor 2

Tor vs Beam
Tor vs Beam 2
Tor vs Beam 3

Moe vs Tor

Whang
Tae vs Whang 1
Tae vs Whang 2Yee

Mew vs Yee
Mew vs Yee 2
Yee vs Big Pete

Yee vs Big Pete 2

yee vs Boss 2


Yee vs Aof
Yee vs Gab
Yee vs Bo

Yee vs Ball

Nut vs Yee1
Nut vs Yee2
Nut vs Yee3
Yee vs Nut 4
Yee vs Nut 5
Yee vs Nut 6

Yee vs Pla 1
Yee vs Pla 2
Yee vs Dream

Tae vs Yee

Yee vs April 1
Yee vs April 2
Yee vs April 3
Yee vs April 4
Yee vs April 5
Yee vs April 6
Yee vs April 7
Yee vs April 8

Pom vs Yee
Pom vs Yee 3
Pom vs Yee 4
Pom vs Yee 5

Yee vs Nathan
Yee vs Kai
Yee vs Aon

Yee vs Aon 2
Yee vs Ake

Back to content